^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 132 mln 512 tys. zł - największe w historii Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W ich skład wchodzą dochody bieżące w kwocie 110 mln 658 tys. zł oraz majątkowe w wysokości 21 mln 854 tys. zł. Głównymi źródłami dochodów są wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym w łącznej kwocie 27 mln 679 tys. zł, subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) w łącznej kwocie 54 mln 845 tys. zł, środki z budżetu państwa na świadczenia społeczne i wychowawcze w łącznej kwocie 17 mln 850 tys. zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 mln 863 tys. zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na poziomie 135 mln 172 tys. zł. Najwięcej środków pochłoną nakłady na realizację bieżących zadań oświatowych i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Ogółem na ten cel wyasygnowano 56 mln 289 tys. zł. Spore środki wydatkowane zostaną na zadnia z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, na które zaplanowano 27 mln 187 tys. zł. Kolejnymi działami, mającymi znaczący udział w wydatkach są: transport i łączność - 14,5 mln zł, administracja publiczna – 10,9 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,1 mln zł, kultura fizyczna i sport 3,8 mln zł oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,6 mln zł. 

 

Wydatki majątkowe i inwestycyjne ustalono na 27 mln 748 tys. zł, a najważniejszymi, ujętymi w budżecie zadaniami inwestycyjnymi są: 
- przebudowa dróg gminnych, powiatowych, utwardzanie nawierzchni, budowa chodników, przejść dla pieszych, modernizacja mostów i wykonanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej – 12,9 mln zł, 
- budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Sarzynie i Rudzie Łańcuckiej – 3,1 mln zł, 
- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy – 1,35 mln zł, 
- kontynuacja I etapu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Woli Zarczyckiej – 1,3 mln zł, 
- przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie na potrzeby funkcjonowania żłobka – 1,3 mln zł, 
- budowa budynku garażowego w Woli Zarczyckiej, rozbudowa remizy OSP w Wólce Łętowskiej i przebudowa remizy OSP w Rudzie Łańcuckiej – 970 tys. zł, 
- utwardzenie terenu przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, terenu na działce nr ewid. 2/209, zagospodarowanie Placu 11 Listopada w Nowej Sarzynie, budowa budynku gospodarczego w Majdanie Łętowskim – 700 tys. zł, 
- wyposażenie żłobka w Woli Zarczyckiej – 700 tys. zł, 
- realizacja zadań i projektów ujętych w funduszach sołeckich oraz Nowosarzyńskim Budżecie Obywatelskim – 659 tys. zł, 
- wykonanie alternatywnego źródła ciepła opartego na instalacji OZE w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie – 650 tys. zł, 
- modernizacje obiektów zabytkowych w ramach RPOZ w Woli Zarczyckiej, Tarnogórze, Sarzynie i Łukowej – 581 tys. zł, 
- modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz budowa oświetlenia w Jelnej – 510 tys. zł, 
- zakup wyposażenia budynku Przedszkola Samorządowego w Woli Zarczyckiej – 500 tys. zł, 
- budowa wodnego placu zabaw przy budynku MOSiR w Nowej Sarzynie – 500 tys. zł. 

Tegoroczny budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 mln 660 tys. zł. Zostanie on sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych i wolnych środków wynikających z rozliczenia 2023 roku.

oprac. Piotr Sowa

Źródło:  Miesięcznik Azalia, nr 1 (189), styczeń 2024

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
192
Odsłon artykułów:
224911

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.