^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

{phocagallery view=category|categoryid=12|imageid=146|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|float=right|displayimgrating=0}

ROZPORZĄDZENIE 1/2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LEŻAJSKU

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 4 pkt 8 pkt 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) po stwierdzeniu wścieklizny u kuny wolno żyjącej, zabitej na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Przychojec, gm. Leżajsk
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 Uznaje się miejscowości: Przychojec, Stare Miasto, Giedlarowa, Maleniska w gminie Leżajsk oraz Jelna, Łukowa, Ruda Łańcucka, Sarzyna w gminie Nowa Sarzyna oraz miasta Leżajsk i Nowa Sarzyna za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i oznacza się je tablicami ostrzegawczymi o treści: " UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt ".
§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:


1) umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § 1;
2) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
3) odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku.
§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
2) polowań i odłowów zwierząt łownych;
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku.
§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 powierza się Burmistrzowi Miasta Leżajsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Wójtowi Gminy Leżajsk, a wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 3 powierza się Koordynatorowi 10 Okręgu Hodowlanego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Zarządom Kół Łowieckich „Polana" , „Dzik" i „Wydra" działającym na terenie powiatu leżajskiego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Leżajsku

Krzysztof Gajewski

 

Uzasadnienie do rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego

 

W związku ze stwierdzeniem wścieklizny w zwłokach kuny - zwierzęcia wolno żyjącego - w wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie Oddział w Rzeszowie (wynik z dnia 17.08.2012r. nr WIWZHW.931.1/00870/MI/W/00161/12 oraz przeprowadzonego dochodzenia epizootycznego w dniu 17.08.2012r. w miejscowości Przychojec w gminie Leżajsk, istnieje konieczność zastosowania środków wymienionych w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku.
Wścieklizna jest niezmiernie ostrą i prawie zawsze śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną, atakującą układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych.
Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie, tzn. w rozkładających się zwłokach może przeżywać nawet kilka tygodni. Jest również odporny jest na zamarzanie.
Natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie, bo w temperaturze 60° C przeżywa zaledwie 5 min.
Wrażliwy jest też na działanie większości środków dezynfekcyjnych.
Do zakażenia wścieklizną dochodzi na ogół wskutek pogryzienia przez chore zwierzę.
Zakażenie możliwe jest poprzez kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia.
Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe - mózg.
Teren zagrożony wścieklizną należy oznakować napisami ostrzegawczymi w celu poinformowania ludzi o zagrożeniu oraz zachowaniu poprzez nich ostrożności w kontaktach ze zwierzętami dzikimi i o nieznanym pochodzeniu.
Mając na uwadze zachowania psów i kotów należy ograniczyć możliwość ich kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi poprzez nakaz utrzymywania psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu.
Zakazy przeprowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, którzy mogą mieć kontakt ze zwierzętami.
Zakazy organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt mają na celu ograniczenie możliwości przemieszczenia zwierząt, a tym samym ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby, zakażenia ludzi oraz zwierząt.
Wścieklizna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania stosownie do art. 41 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn.zm.).

 

Źródło: www.nowasarzyna.eu

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
166
Odsłon artykułów:
189821

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.