Od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego niezależnie od rodzaju zabudowy (mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, wielorodzinna).

Ponieważ od 1 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana metody ustalenia opłaty, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (osoby fizyczne, płatnicy nie będący osobami fizycznymi, w tym zarządy/zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielnia mieszkaniowazobowiązani są do złożenia nowej deklaracji - druk do pobrania tutaj.  Wypełnioną nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: 
1) drogą pocztową;
2) przez platformę ePUAP;
3) do skrzynki podawczej ustawionej w holu wejścia głównego do budynku urzędu, w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów osobistych.  

Wszelkie ważne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym o wysokości miesięcznej opłaty oraz druk deklaracji są dostępne na stronie internetowej: www.nowasarzyna.eu, w zakładce:gminna gospodarka odpadami.

Wysokość opłaty z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje, urzędy), pozostaje bez zmian, w związku z powyższym ich właściciele nie są obowiązani o złożenia nowej deklaracji.

 

Źródło: www.nowasarzyna.eu