^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 103 mln 550 tys. zł w tym dochody majątkowe w kwocie 4 mln 988 tys. zł. Głównymi źródłami wpływów są podatki od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym w łącznej kwocie 22 mln 818 tys. złotych, subwencje oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie 31 727 tys. zł oraz środki z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze w łącznej kwocie 33 mln 772 tysięcy złotych. 

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na poziomie 112 mln 232 tys. zł. Najwięcej środków pochłoną nakłady na realizację bieżących zadań oświatowych i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Ogółem na ten cel wyasygnowano niespełna 37 mln zł. Spore środki wydatkowane zostaną na świadczenia rodzinne w tym realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, w ramach którego do uprawnionych rodzin z terenu gminy trafi blisko 22 mln zł. Na świadczenia rodzinne przewidziano 10,7 mln tys. zł Kolejnymi działami, mającymi znaczący udział w wydatkach są: administracja publiczna – 7,2 mln zł, pomoc społeczna – 6,4 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,4 mln zł, kultura fizyczna i sport 2,5 mln zł oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,56 mln zł, transport i łączność – 926 tys. zł, Wydatki majątkowe i inwestycyjne ustalono na 13 mln zł. Część tej kwoty będzie przeznaczono, jako wkład własny w różnego rodzaju projektach inwestycyjnych. 

Najważniejszymi zadaniami planowanymi na 2021 rok są: 

  • przebudowa dróg gminnych, powiatowych, utwardzanie nawierzchni, budowa chodników, parkingów i wykonanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej – 3,3 mln zł, 
  • budowa budynku pasywnego przedszkola w Woli Zarczyckiej – 3,9 mln złotych, 
  • budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego obok MOSiR-u w Nowej Sarzynie – 2,5 mln zł, 
  • przebudowa placu targowego w Nowej Sarzynie – 984 tys. zł, 
  • budowa sali gimnastycznej w Tarnogórze – 950 tys. zł, 
  • głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w Łętowni i Rudzie Łańcuckiej – 386 tys. zł, 
  • modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łętowni – 135 tys. zł. 

Tegoroczny budżet zamyka się deficytem w wysokości 8 mln 681 tys. złotych. Zostanie on sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków i z rozliczenia 2020 roku.

oprac. Piotr Sowa

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 2 (155), luty 2021

Czytaj więcej...

Popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny i stanowi bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania. Powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców. Z tego względu zabrania się jego wrzucania do pojemnika na odpady zmieszane.

Do gromadzenia popiołu z palenisk domowych służą specjalnie oznaczone worki z tworzywa sztucznego, dlatego należy pamiętać, aby nie wrzucać do nich gorącego popiołu, ani też nie zalewać go wodą. Worki można pobrać bezpłatnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4 w Nowej Sarzynie. Przy pierwszym wystawieniu popiołu do odbioru, dopuszcza się jednorazowo skorzystanie z innych dostępnych worków. Przy odbiorze pracownicy ZGK przekażą nowe, właściwe worki na popiół. 

Worki z wysegregowanym popiołem będą odbierane z posesji w terminie odbioru odpadów segregowanych wyznaczonym w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości.
Odpady z popiołu można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej.

Źródło: www.nowasarzyna.eu

Czytaj więcej...

W porównaniu z rokiem 2019, liczba zameldowanych mieszkańców gminy zmniejszyła się o 122 osoby. Wyhamował nieco spadek mieszkańców Nowej Sarzyny, a jedynym sołectwem ze wzrostem osób zameldowanych była Łukowa. W ubiegłym roku zanotowano nieznaczny spadek liczby urodzeń oraz znaczący wzrost liczby zgonów. Rekordową liczbę zgonów w 2020 r. odnotowano również w skali kraju – 487 tys. osób, jak podkreśla GUS to o 70 tys. więcej, niż w roku poprzednim i najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Na wywindowanie tej statystyki istotny wpływ miała epidemia COVID-19 oraz wynikający z niej utrudniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.
Liczba zawieranych małżeństw wyniosła 137, z czego 57 zostało zawartych poza terenem naszej gminy. Łącznie na ślubnym kobiercu stanęło 180 mieszkańców gminy: 25 z Nowej Sarzyny, 18 z Łętowni, 43 z Woli Zarczyckiej, 42 z Sarzyny, 25 z Jelnej, 6 z Łukowej, 10 z Rudy Łańcuckiej, 2 z Wólki Łętowskiej i 9 z Tarnogóry. Najczęściej
nadawanymi imionami były: Lena, Klara i Wiktoria oraz Antoni, Filip i Jakub.

oprac. Piotr Sowa

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 1 (154), styczeń 2021

Czytaj więcej...

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
163
Odsłon artykułów:
187946

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.